Farmacotherapie – Nationaal beleid
Type behandelingFarmacotherapieDoseringBijzonderheden
Aanvalsbehandeling
Het is niet mogelijk een voorkeur uit te spreken voor NSAID, colchicine of glucocorticoïden bij de behandeling van de acute jichtaanval. De keuze hangt vooral af van contra-indicaties van het middel en comorbiditeit en comedicatie van de patiënt.
Prednisolon 30 mg 1dd gedurende 5 dagen Evt. verlengen tot 10 dagen bij verbetering maar onvoldoende herstel
NSAIDBijvoorbeeld Naproxen 250-500 mg 2dd
Colchicine¹ 0,5 mg 2-3dd, max. 5 dagenBij geen enkele verbetering na 3-5 dagen: overweeg een ander middel. Stop wanneer de klachten volledig verdwenen zijn.
Urinezuurverlagende therapie²
Indien: aanvalsfrequentie ≥ 2/jaar of tofeuze jicht of urolithiasis (mits de diagnose voldoende zeker is).³

Indien bovenstaande niet van toepassing is:
overweeg behandeling met allopurinol bij patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten op basis van traditionele risicofactoren.
Allopurinol
100 mg 1dd (50 mg 1dd bij eGFR <30 ml/min/1,73m²); max 900 mg/dag.Bepaal urinezuur en nierfunctie voorafgaand aan start behandeling; bepaal tevens urinezuur voorafgaand aan het ophogen van de dosering. Het is niet zinvol om urinezuur te bepalen tijdens een aanval.

Verhoog in stappen van 100 mg elke 2-5 weken tot het serumurinezuur ≤ 0,35 mmol/l is.

Doseringen van >300 mg/dag verdelen over 2 giften.

Bij ernstige nierfunctiestoornis (eGFR 10-30 ml/min/1,73m²): consulteer nefroloog over eventuele ophoging dosering >300 mg/dag.

Staak de therapie bij huidreacties

Bij onvoldoende effect of bijwerkingen:
Benzbromaron en Febuxostat (bij voorkeur via Reumatoloog).

¹ Colchicine is een substraat voor CYP3A4 (remmer) en P-gp. In combinatie met met andere CYP3A4-substraten kan dit zorgen voor klinisch relevante interacties zoals in het geval van diltiazem en verapamil (toename toxiciteit door spiegelstijging); ciclosporine (spiertoxiciteit); statines (verhoogd risico op myopathieën) en agranulocytose en aplastische anemie.

² Kan gestart worden terwijl artritis nog aanwezig is; Geef bij voorkeur zes maanden profylaxe met colchicine bij het starten van urinezuurverlagende therapie.

³ De diagnose jichtartritis is voldoende zeker indien er urinezuurkristallen in de gewrichtsvloeistof zijn aangetoond (gouden standaard) of bij een score van ≥8 volgens de diagnostische beslisregel (Artritis | NHG-Richtlijnen) én een verhoogd urinezuurgehalte.

CVRM
Omdat een jichtartritis vaak samen gaat met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen, is het belangrijk om een risicoprofiel op te stellen. Zie hiervoor de Farmacopedia monografie CVRM (cholesterol) en CVRM (hypertensie)

Amsterdam UMC beleid

Voor het Amsterdam UMC, locatie AMC, is er een lokaal protocol beschikbaar op K2:

Dit protocol is gepubliceerd in mei 2022 en komt nagenoeg overeen met de landelijke richtlijnen.

Hieronder staan enkele discrepanties en/of extra informatie beschreven.
Zo is er een voorkeur voor bepaalde middelen beschreven voor de aanvalsbehandeling:

  1. NSAID’s (let op contra-indicaties en evt. toevoegen van een PPI (zie app ‘maagbescherming’); gedurende een beperkte periode (bij voorkeur max. 6 weken)
  2. Colchicine: 0,5mg elke uur, herhalen tot max. 3 uur (dus 3 tabletten), daarna zo nodig onderhoudsdosering (max. 3dd 0,5mg)
  3. Bij een contra-indicatie voor colchicine en/of NSAID: evt. triamcinolon intra-articulair (20-40mg) of prednisolon oraal (1dd 30-35mg gedurende 5 dagen)

Voor de onderhoudsbehandeling geldt het volgende:

Allopurinol is ook hier als eerste keus opgenomen. Wanneer allopurinol onvoldoende effectief is of er sprake is van een contra-indicatie/ allergie, kan er vervolgens (klinisch) gekozen worden voor benzbromaron, febuxostat, lesinurad of pregloticase (stap 2-5, respectievelijk).

Achtergrond

Jicht is een inflammatoire, steriele gewrichtsaandoening die vaak recidiveert en deel uitmaakt van de kristalartropathieën (bij jichtartritis zijn dit urinezuurkristallen). Symptomen passend bij jichtartritis zijn: hevig pijnlijke, acuut ontstane monoartritis of soms oligoartritis zónder koorts. Bij jichtartritis is er in circa 95% van de gevallen sprake van een verhoogd urinezuurgehalte (referentiewaarde 0,35 mmol/L).

Er zijn voor jicht geen duidelijke niet-medicamenteuze adviezen te formuleren. Voeding, alcohol en diuretica lijken geen rol te spelen bij het ontstaan van jicht of het induceren van een aanval. Vroeger werd gedacht dat jicht geluxeerd werd door alcohol of frisdrank, of voeding met veel purines, zoals zwezerik, nieren, vis, wild en gevogelte. In onderzoek is hiervoor te weinig bewijs gevonden.

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinisch Farmacologisch Consultteam Amsterdam UMC bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 04-02-2021
Laatste actualiteitscontrole: 12-07-2022

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply