Let op: de huidige monografie gaat enkel over het starten met cholesterolverlagende therapie in het kader van (secundaire) preventie op basis van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Er worden in deze monografie geen adviezen gegeven over het starten van een therapeutische behandeling na een doorgemaakt myocardinfarct of andere hart- en vaatziekten. 

Voordat er gestart wordt met medicamenteuze therapie, dienen eerst niet-medicamenteuze maatregelen geprobeerd te worden, zoals stoppen met roken, voldoende bewegen, een gezond voedingspatroon aanhouden, alcoholgebruik vermijden en optimaliseren van het lichaamsgewicht.

Farmacotherapie – Nationaal beleid

StapFarmacotherapieDoseringOpmerkingen
1 - Start lipiden verlagende therapie<40% LDL-daling gewenst:
Atorvastatine*
Rosuvastatine
Simvastatine


1dd 10 mg
1dd 5 mg
1dd 40 mg voor de nacht
Geef bij chronisch gebruik van CYP3A4-remmende of -inducerende middelen pravastatine 1dd 40 mg
≥40% LDL-daling gewenst:
Atorvastatine*
Rosuvastatine


1dd 20 mg
1dd 10 mg
2 - Intensivering lipiden verlagende therapie (in stappen)Atorvastatine*
Rosuvastatine

max 1dd 80 mg
max 1dd 40 mg
Vervang simvastatine 40 mg bij onvoldoende effect door atorvastatine 10-20 mg of rosuvastatine 5-10 mg en verhoog zo nodig
3 - Toevoeging ezetimibeEzetimibe
1dd 10 mgOverweeg ezetimibe toe te voegen bij patiënten van ≤70 jaar mét of zonder eerder vastgestelde HVZ. Overweeg ezetimibe alleen bij niet-kwetsbare ouderen >70 jaar met hart- en vaatziekten.
4 - Toevoeging PCSK9-remmerAlirocumabS.c. 75 mg 1×/2 weken (max. 150 mg 1x/2 weken)Indien de LDL-streefwaarde niet bereikt wordt kan bij patiënten met een zeer hoog risico een PCSK9-remmer worden toegevoegd in de tweedelijnszorg. Let op: hiervoor gelden er specifieke vergoedingscriteria
Evolocumabs.c. 140 mg 1×/2 weken of 420 mg 1×/maand

* laagste kosten

Bij een leeftijd >70 jaar wordt onderscheidt gemaakt tussen vitale- en kwetsbare ouderen. 

Vitale ouderen (keuze afhankelijk van hart- en vaatziekten)Kwetsbare ouderen (bv. dementie, ernstige/ invaliderende comorbiditeit of verminderde levensverwachting)
Geen hart- en vaatziektenStart medicatie alleen bij een hoog geschat risico op een vasculair event door ernstige risicofacotren als diabetes, een zeer hoog cholesterol, een zeer hoge bloeddruk en een hoog geschatte levensverwachtingGeen medicatie
Wel hart- en vaatziekten Start medicatie Overweeg medicatie enkel alleen bij een voldoende hoge levensverwachting

Op basis van de leeftijd, kwetsbaarheid en eerder vastgestelde hart- en vaatziekten wordt een streefwaarde voor het LDL-cholesterol gekozen.

LeeftijdToelichtingStreefwaarden
<70Eerder vastgesteld hart- en vaatziekten (angina pectoris, TIA, beroerte, claudicatio intermittens, acuut coronair syndroom)<1,8
<70Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico (bloeddruk >180 mmHg, hypercholesterolemie met een TC> 8 mmol/l, roken, diabetes mellitus met orgaanschade, ernstige nierschade)<2,6
>70 (vitaal)Eerder vastgesteld hart- en vaatziekten OF een hoog geschat risico (alleen bij voldoende levensverwachting)<2,6
>70 (kwetsbaar)Eerder vastgesteld hart- en vaatziekten (alleen bij voldoende levensverwachting)<2,6
>70 (kwetsbaar)Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico → geen medicatie starten → geen streefwaarde voor LDL-cGeen

Uitgangspunten bij de behandeling

  • Fluvastatine wordt gezien de relatief hoge kosten en zwakkere lipidenverlaging alleen aangeraden indien de andere statines niet worden verdragen
  • Controleer na start van de cholesterolbehandeling iedere drie maanden het LDL-cholesterol tot het bereiken van de streefwaarde
  • Bij start of wijziging van een cholesterolverlager: na drie maanden LDL-cholesterol controleren. Na bereiken van de streefwaarde zijn (jaarlijkse) controles niet meer nodig

Indien er halverwege de behandeling wordt gewisseld van statine, kan gebruik worden gemaakt van onderstaande tabel voor equivalente doseringen.

FluvastatinePravastatineSimvastatine AtorvastatineRosuvastatine
402010
804020105
80402010
804020
8040
Amsterdam UMC beleid

In november 2014 is er voor locatie AMC een protocol opgesteld voor de secundaire preventie na cardiovasculair event op basis van atherosclerose:

Dit protocol komt nagenoeg overeen met de landelijke richtlijn op enkele punten na. Zo wordt er binnen het Amsterdam UMC standaard gestart met atorvastatine 40mg 1dd om een streefwaarde van <2,5 mmol/L bij high risk patiënten (standaard) ofwel <1,8 mmol/L bij very high risk (post event) patiënten.

In het geval van een acuut coronair syndroom (ACS) is het document ‘Klinisch pad Acuut Coronair Syndroom EHH&CCU’ beschikbaar binnen het Amsterdam UMC:

Volgens dit document dient er zo spoedig mogelijk gestart te worden met een statine of dient de cholesterolverlagende therapie geïntensiveerd te worden na optreden van ACS.

Achtergrond

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is gericht op alle personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het cardiovasculair risicoprofiel is een overzicht van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, dat wordt vastgesteld door middel van de anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Het beleid hangt af van een aantal patiëntfactoren: de leeftijd, kwetsbaarheid, bestaande morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen, en motivatie voor het gebruiken van medicatie. Dit wordt altijd in overleg met de patiënt bepaald en is ook afhankelijk van de risicoscore. Achtergrondinformatie over het inschatten van het risico bij CVRM kunt u vinden door de volgende bron te raadplegen: cardiovasculair risicomanagement – schatten van het risico op hart- en vaatziekten

Bronnen
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinisch Farmacologisch Consultteam Amsterdam UMC, bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 05-07-2022
Laatste actualiteitscontrole: 10-07-2022

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply