Let op: de huidige monografie gaat enkel over het starten met bloeddrukverlagende therapie in het kader van (secundaire) preventie op basis van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Er worden in deze monografie geen adviezen gegeven over het starten van een therapeutische behandeling na een doorgemaakt myocardinfarct of andere hart- en vaatziekten. 

Voordat er gestart wordt met medicamenteuze therapie, dienen eerst niet-medicamenteuze maatregelen geprobeerd te worden, zoals stoppen met roken, voldoende bewegen, een gezond voedingspatroon aanhouden, alcoholgebruik vermijden en optimaliseren van het lichaamsgewicht.

Farmacotherapie – Nationaal beleid

StapFarmacotherapieDoseringOpmerkingen
11A. ACE-remmer
Enalapril
Lisinopril
Perindopril

1dd 10 mg
1dd 10 mg
1dd 4 mg

Voor ouderen geldt dat er gestart dient te worden met de helft van de normale startdosering
Bij verminderde nierfunctie (eGFR 10-50 ml/min ): pas de dosis aan
1B. Angiotensinereceptorblokker (ARB)
Telmisartan
Candesartan
Losartan
Valsartan

1dd 40 mg
1dd 8 mg
1dd 50 mg
1dd 80 mg

ARB's veroorzaken minder vaak kriebelhoest dan ACE-remmers
Voor ouderen geldt dat er gestart dient te worden met de helft van de normale startdosering
Bij een eGFR > 10 mL/min is een dosisaanpassing niet nodig
1C. Calciumantagonist
Amlodipine
Lercanidipine

1dd 5 mg
1dd 10 mg

Bij voorkeur geen calciumantagonisten bij hartfalen
1D. Thiazidediureticum
Hydrochloorthiazide
Chloortalidon

1dd12,5mg
1dd12,5mg

Bij voorkeur geen thiazidediuretica aan patiënten die jicht hebben of een basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom hebben gehad
1E. Betablokker
Metoprololsuccinaat MGA
Atenolol
Bisoprolol (’s morgens)

1dd 50 mg
1dd 25 mg
1dd 5 mg

Bètablokker zijn relatief gecontra-indiceerd bij een verhoogd risico op diabetes mellitus (bijvoorbeeld bij overgewicht of een verhoogde glucosewaarde)
2Combineer twee en vervolgens drie van de bovengenoemde middelen indien nodig.

Niet geadviseerd: een betablokker met een diureticum (risico op diabetes) en een ACE-remmer met een ARB (risico op hartfalen).
Bij toevoeging ACE-remmer/ARB en gelijktijdig gebruik van diuretica: halveer de startdosering of onderbreek indien mogelijk het diureticum vanaf 2-3 dagen voor de start met de ACE-remmer/ARB. Evalueer na twee weken de bloeddruk en eventuele bijwerkingen
3Verhoog de doseringen van eerder gestartte antihypertensiva
4Indien de streefwaarde niet is bereikt:
Spironolacton toevoegen

OF verwijs naar de internist of cardioloog

1dd 25-50 mg

In specifieke situaties zijn er ook bepaalde voorkeursgeneesmiddelen. Welk middel in welke situatie gestart dient te worden is te zien in de volgende tabel.

SituatieGeneesmiddel
Verhoogde albuminurie (>3 mg/mmol albumine/creatinine)ACE-remmer/ ARB
Eerder MI/coronairlijdenBetablokkers, ACE-remmer/ ARB
Angina pectorisBetablokkers, calciumantagonist
HartfalenACE-remmer/ ARB, betablokkers, diuretica
Atriumfibrilleren Betablokkers, non-dihydropyridine-calciumantagonisten, ACE-remmer/ ARB
Perifeer arterieel vaatlijdenACE-remmer
Diabetes mellitus ACE-remmer/ ARB
ZwangerschapMethyldopa, labetalol, calciumantagonisten
Donker gekleurde personenDiuretica en calciumantagonisten

Starten met een medicamenteuze behandeling

 • Bloeddrukverlagende medicatie kan worden overwogen bij personen met een laag tot matig risico op hart- en vaatziekten, met een verhoogde bloeddruk, indien leefstijlmaatregelen voor onvoldoende bloeddrukdaling zorgen
 • Behandel iedereen met een systolische bloeddruk ≥ 180 mmHg met antihypertensiva, ongeacht het risico op hart- en vaatziekten
 • In principe worden alle vier de klassen bloeddrukverlagers (diuretica, calciumantagonisten, ACE-remmers/angiotensinereceptorblokkers (ARB), bètablokkers) aanbevolen voor de standaardbehandeling van hypertensie. Alle soorten bloeddrukverlagende middelen zijn gelijkwaardig en hebben een even groot bloeddrukverlagend effect; al zijn er aanwijzingen dat bètablokkers minder effectief zijn dan diuretica, ACE-remmers, ARB’s en calciumantagonisten 
 • Direct starten met combinatietherapie (twee middelen) kan worden overwogen bij patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk of met een hoog risico op hart- en vaatziekten

Op basis van de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt wordt een streefwaarde voor de bloeddruk gekozen.

LeeftijdToelichtingStreefwaarden systolische bloeddruk
<70- Eerder vastgestelde hart- en vaatziekten (angina pectoris, TIA, beroerte, claudicatio intermittens, acuut coronair syndroom)
- Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico (bloeddruk >180 mmHg, hypercholesterolemie met een TC> 8 mmol/l, roken, diabetes mellitus met orgaanschade, ernstige nierschade)
<140 mmHg, eventueel < 130 mmHg, indien de medicatie goed verdragen wordt, vooral bij personen met een hoger risico door comorbiditeiten
>70 (vitaal)- Eerder vastgestelde hart- en vaatziekten
- Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico (alleen bij voldoende levensverwachting)
<150 mmHg, eventueel <140 mmHg bij het verdragen en het niet optreden van bijwerkingen van de medicatie
>70 (kwetsbaar)- Eerder vastgestelde hart- en vaatziekten (alleen bij voldoende levensverwachting)
- Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico
<150 mmHg bij kwetsbare ouderen onder de voorwaarde van voorzichtig titreren en ​​overweeg het verlagen van de dosering bij kwetsbare ouderen met een diastolische bloeddruk <70 mmHg, ongeacht de hoogte van de systolische bloeddruk

Controles

 • Herhaal een risicoschatting op hart- en vaatziekten elke vijf jaar
 • Controleer de bloeddruk 
 • Laboratoriumonderzoek bij gebruik van een diureticum, ACE-remmer of ARB of bij mensen met een eGFR < 30 ml/min, instabiel hartfalen en kwetsbare ouderen 
  • Elektrolyten, namelijk natrium en kalium 
  • Controle van creatinine en eGFR
Amsterdam UMC beleid

In november 2014 is er voor locatie AMC een protocol opgesteld voor de secundaire preventie na cardiovasculair event op basis van atherosclerose:

Dit protocol komt nagenoeg overeen met de landelijke richtlijn op enkele punten na:

 • Bij bloeddrukverlagende therapie bij patiënten van <50 jaar en bij DM2 zonder microalbuminurie wordt de voorkeur gegeven aan een ACE-remmer (lisinopril 10mg 1dd). Vervolgens heeft bij combinatietherapie de toevoeging van een calciumantagonist (amlodipine 10mg 1dd) of diureticum (hydrochloorthiazide 12,5-25mg) de voorkeur.
 • Bij patiënten >50 jaar hebben dezelfde middelen de voorkeur als bij patiënten van West-Afrikaanse afkomst, namelijk diuretica en calciumantagonisten. Vervolgens gaat de voorkeur bij hen uit naar het toevoegen van een ACE-remmer.

In het geval van een acuut coronair syndroom (ACS) is het document ‘Klinisch pad Acuut Coronair Syndroom EHH&CCU’ beschikbaar binnen het Amsterdam UMC:

Wat betreft bloeddrukverlaging wordt het volgende aangegeven:

 • Overweeg start ACE-remmer of ARB (m.n. bij LVEF <40%, voorwandinfarct, DM2 of nierfunctiestoornis)
 • Overweeg start bètablokkade (m.n. bij LVEF <40%, tachycardie, myocardinfarct in de voorgeschiedenis)
Achtergrond

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is gericht op alle personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het cardiovasculair risicoprofiel is een overzicht van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, dat wordt vastgesteld door middel van de anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Het beleid hangt af van een aantal patiëntfactoren: de leeftijd, kwetsbaarheid, bestaande morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen, en motivatie voor het gebruiken van medicatie. Dit wordt altijd in overleg met de patiënt bepaald en is ook afhankelijk van de risicoscore. Achtergrondinformatie over het inschatten van het risico bij CVRM kunt u vinden door de volgende bron te raadplegen: cardiovasculair risicomanagement – schatten van het risico op hart- en vaatziekten

Bronnen
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinisch Farmacologisch Consultteam Amsterdam UMC, bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 05-07-2022
Laatste actualiteitscontrole: 10-07-2022

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply