Farmacotherapie – Nationaal beleid

Start tromboseprofylaxe met anticoagulantia bij opgenomen niet-chirurgische patiënten met een hoog tromboserisico. De Padua prediction score (zie tabel 1) is een model dat gebruikt kan worden voor de inschatting van het risico op VTE (veneuze trombo-embolie) bij opgenomen niet-chirurgische patiënten:

  • <4 punten: laag trombose risico
  • ≥4 punten: hoog trombose risico; start tromboseprofylaxe

Geneesmiddelkeuze:

  1. LMWH (low-molecular-weight-heparin), bijvoorbeeld nadroparine 1dd 2850 IE (= 0,3 ml Fraxiparine®) subcutaan
  2. Fondaparinux (indien bv. allergie of HIT), 1 dd 2,5 mg (= 0,5 ml Arixtra®) diep subcutaan

NB:

  • Geef geen verlengde profylaxe (langer dan duur immobilisatie of opname).
  • Overweeg géén tromboseprofylaxe te geven bij patiënten met een contra-indicatie voor medicamenteuze tromboseprofylaxe, zoals een bloeding of de aanwezigheid van meerdere risicofactoren voor bloeding (ga naar tabel bloedingsrisico).
  • Geef profylaxe voor de duur van de opname 
  • Geef geen tromboseprofylaxe indien de patiënt reeds behandeld wordt met anticoagulantia (DOAC, VKA, LMWH). NB: bij gebruik van alleen trombocytenaggregatieremmers (acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) is tromboseprofylaxe wel geïndiceerd.

Tabel 1.   Padua prediction score risk assessment model

Risico factor Punten
Actieve maligniteitA       3
Eerdere VTE (exclusief oppervlakkige vene trombose)       3
Verminderde mobiliteitB       3
Reeds bekende trombofilieC       3
Recent (<1 maand) trauma en/of chirurgie       2
Hogere leeftijd (>70 jaar)       1
Hart- en/of respiratoir falen       1
Opname i.v.m. myocardinfarct of ischemisch herseninfarct       1
Opname i.v.m. infectie en/of inflammatoire/reumatologische afwijking       1
Obesitas (BMI≥30)       1
Gebruik van hormonale anticonceptie of suppletietherapie       1

A)         Patiënten met lokale of perifere metastasen en/of voor wie chemotherapie of radiotherapie is uitgevoerd in de afgelopen zes maanden;
B)         Geanticipeerde bedrust met toilet/doucheprivileges (zowel door beperkingen van de patiënt als door instructie van de behandelaar) voor tenminste drie dagen;
C)         Drager van deficiënties van antitrombine, proteïne C of S, of factor V Leiden, G20210A protrombine mutatie, antifosfolipiden syndroom

Amsterdam UMC beleid

Op 19-04-2022 is er de lokale richtlijn ‘Tromboseprofylaxe Amsterdam UMC (ziekenhuisbreed) (Versie 4)’  gepubliceerd op K2. Hierin is het beleid omtrent antistolling gedurende opname uitgewerkt voor verschillende patiëntengroepen/ afdelingen, i.e. (niet-)chirurgische patiënten, orthopedie & traumatologie, herseninfarct & intracraniële bloeding en kindergeneeskunde.

Het protocol is herzien in lijn met de Landelijke richtlijn ‘Antitrombotisch Beleid ’: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid

Achtergrond

Klinisch opgenomen patiënten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van veneuze trombose (VTE) door o.a. immobilisatie en ziekte. De overweging om wel of geen tromboseprofylaxe voor te schrijven aan opgenomen niet-chirurgische patiënten begint met het schatten van het tromboserisico en het bloedingsrisico (ga naar tabel bloedingsrisico). Om patiënten in te delen in een hoog of laag tromboserisico kan het Padua predictie model worden gebruikt.

Hulpmiddel

Bereken de Padua prediction score met behulp van een calculator op https://www.mdcalc.com/padua-prediction-score-risk-vte

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinisch Farmacologisch Consultteam Amsterdam UMC, bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 11-10-2018
Laatste actualiteitscontrole: 16-06-2022

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply